دادتعاون(لطفا برویدصفحه نخست)

دوست من بی نظر رد نشو نشان بده که با ما هستی

« اطلاعیه شماره 5 »

اعضاء محترم تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران

محترما" به استحضار می رساند ، شرکت تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری استان تهران به اتفاق یازده تعاونی دیگر ، پس از تصرف وتملک اراضی منطقه 22 بعداز شهرک شهید باقری ، ادامه اتوبان همت (اتوبان شهید خرازی ) ومجاورمجموعه تفریحی وگردشگری هزارویک شهر اقدام به دعوت شرکت مهندسین مشاور نموده که از بین شرکتهای مهندسین مشاور ، شرکت اساس گستر شرق بعنوان طرف قرارداد خدمات مشاوره ای جهت طراحی فاز صفر انتخاب شد که از تاریخ 15/04/92 با شروع اجرای قرار داد خدمات مشاوره ،شرکت مشاور مشغول کار بوده و میباشد. که عنقریب فاز  صفر قراردادبه مرحله پایانی خواهد رسید ، تملک وتصرف ،اجرای قرارداد، تنظیم سند مالکیت ، دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و اجرای خدمات مشاوره و ثبت دردولت الکترونیک ،هزینه نگهداری ، پرداخت حق السهم آموزش وپرورش و آتش نشانی نیازمندهزینه مالی خواهد بود،  همچنین طراحی فاز یک ودو وآماده سازی شهرک نیازمند پرداخت هزینه خواهد بود که پرداخت هزینه ها بعهده اعضای تعاونی می باشد باتوجه بررسی بعمل آمده ومشاوره باگروه فنی شرکتهای تعاونی یازده گانه و مصوب هیات مدیره تعاونی این شرکت ،بصورت علی الحساب جهت اجرای عملیات مذکور برای دریافت پروانه وشروع به عملیات آماده سازی هر مترمربع تراکم دویست هزار ریال ، (معادل بیست هزار تومان) تعیین شده است کسانیکه درمنطقه 4 دارای 5/596 متر زمین بوده اند به میزان  88/190 مترمربع تراکم سهم آنها خواهد بود  و کسانیکه دارای 5/471 مترمربع زمین بوده اند به میزان 88/150 مترمربع تراکم مالک خواهند شد ،کسانیکه 100مترمربع زمین درمنطقه 4 شهرداری تهران دارند حدود 32 مترمربع تراکم مالک هستند .دریافت هزینه های اعلام شده ومبلغ تعیین شده براساس تراکم درمنطقه 22شهرداری تهران توسط هیأت مدیره تعاونی تعیین واعلام می شود تااینکه اعضای تعاونی ،خریداران امتیاز از اعضاء، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور اطلاعیه ودر سه 3 قسط بحساب شماره 0105809360005 بنام تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران بانک ملی شعبه کاخ دادگستری  پرداخت واصل رسید  پس از تهیه  تصویر  به دفتر تعاونی ارائه نمایند . قسط اول : ظرف 15 روز ازتاریخ صدور اطلاعیه قسط دوم : پس از انقضای 2ماه ظرف 15روز از تاریخ انقضای 2ماه قسط سوم : پس از انقضای 4 ماه ، ظرف 15 روز توسط عضو وسهامدار به حساب تعاونی پرداخت نمائید: فلذا نکاتی را متذکر می گردیم :

 1.  آن دسته از اعضای تعاونی که تابحال مدارک خواسته شده در اطلاعیه شماره 2 مورخ 16/02/92 هیأت مدیره را به دفتر تعاونی ارائه نکرده اند، ظرف 15 پانزده  روز از تاریخ صدور این اطلاعیه به دفتر تعاونی ارسال نمایند درغیر این صورت هیأت مدیره هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنان ندارد و بر اساس قانون تعاون و اساسنامه نسبت به عضویت اتخاذ تصمیم می نماید .با عنایت به  اینکه زمین منطقه 4 به شهرداری تهران تحویل داده شد و زمین در منطقه 22 باموافقت اکثریت اعضای حاضر درمجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال 91 در تصرف تعاونی ها قرار گرفته است پس از تصویب در مجمع عمومی ریاست محترم قوه قضائیه وشهردار تهران درراستای فرمان مقام معظم رهبری توافقنامه ای مبنی بر تحویل زمین منطقه 4 به شهرداری و در عوض ان زمین منطقه 22 به تصرف تعاونی ها درامده و قبلا به اطلاع اعضاء رسده است.

 2.  آن دسته از افرادی که امتیاز از اعضا خریداری کرده اند مکلف هستند  ظرف 15 روز از تاریخ صدور اطلاعیه الف) مدارک مورد نظر تعاونی را به دفتر تعاونی تحویل دهند ب) ظرف مهلت مقرر 2درصد تعیینی را به حساب تعاونی پرداخت نموده وفیش آن را به دفتر تسلیم نمایند .

 3.  به کلیه ی اعضای تعاونی وخریداران سهم (سهامدارغیرعضو) ابلاغ می شود هزینه های پرداخت انتخاب مشاور ، ثبت دردولت الکترونیک ، هزینه ی سهم آموزش وپرورش ، هزینه سهم آتش نشانی ، هزینه اجرای طراحی فاز 1و2 ، وهزینه اجرای عملیات آماده سازی توسط گروه فنی بصورت علی الحساب وهرمترمربع تراکم مبلغ بیست هزارتومان تعیین واز تاریخ صدور اطلاعیه ظرف 6 ماه وهر دوماه یک قسط به حساب شماره فوق پرداخت وفیش پرداختی را به دفتر تعاونی تسلیم نمایند اگر اعضا وخریداران امتیاز درمهلت های مقرره سهم خودرا پرداخت ننمایند مسئولیت مدنی متوجه آنان خواهد بود که هیأت مدیره وفق اساسنامه وقانون تعاون خسارت عدم پرداخت را تعیین واز آنها دریافت خواهد کرد اگر عضو یا خریدار امتیاز به تعهدات واطلاعیه های  هیأت مدیره توجه نکند نسبت سهم او بارعایت قانون تعاون وماده 58 اساسنامه تعاونی  تصمیم گیری  خواهد شد .

 4. اقدامات انجام شده ی شرکت اساس گستر شرق در سایت نگهداری می شود وتوسط اعضا قابل رویت بوده وامیدواریم به سایت تعاونی به آدرس TMghozat.ir مراجعه نمایند ودرارائه نظر جهت کیفیت امر این تعاونی را همراهی نمایند.

 5. اولا" نقل وانتقال سهام وتجزیه ی سهم طبق اساسنامه وقانون تعاون ممنوع است ثانیا" اگر عضوی ویا سهام دار غیرعضوی سهم خود را به دیگری واگذار نموده فروشنده وخریدار مکلفند ظرف 15 روز به دفتر تعاونی جهت ثبت در ستون نقل وانتقالات مراجعه نمایند

 6. از کلیه اعضاء وسهامداران تقاضا می شود به سایت تعاونی باکد ملی مراجعه واطلاعات شخصی وسجلی وملکی را ملاحظه ودرصورت لزوم اصلاح وتکمیل نمائید اگر نظری نسبت به پروژه دارید درسایت درج نمائید .

 7. ضمن رعایت موارد فوق توسط عضو و سهامدار غیر عضو و اجرای اطلاعیه ،کسانیکه تمایل دارند سهم آنها فروخته شود ظرف 15 روز از تاریخ صدور اطلاعیه با کد ملی به سایت تعاونی مراجعه و نظر خود را اعلام نمایند.

 8. ضمنا" به کلیه ی اعضا وسهامدارغیر عضو تعاونی مسکن شورای نگهبان پیشنهاد می شود که مدارک واسنادمورد نظر این تعاونی را که دراطلاعیه شماره 2 وموارد این اطلاعیه را رعایت نموده وبه دفتر تعاونی مسکن قضات وکارمندان دادگستری کل استان تهران تحویل دهند .

  شرکت تعاونی مسکن قضات وکارمندان داذگستری کل استان تهران پس از تصرف زمین درمنطقه 22 باهمکاری دیگر تعاونی ها نسبت به مراقبت از زمین از طریق انتخاب نگهبان واستقرار کانکس اقدام به نگهداری می نماید ودر محدوده اراضی تابلوی تعاونی های یازده گانه نصب شده است وحدوداربعه زمین باانتخاب مشاور ونقشه برداران ثبت وشهرداری تعیین شده و بارعایت سیستم شهرسازی وثبتی به متراژ 143060 مترمربع تعیین وطبق GIS  نقشه شهرداری ثبت شده است که سند مالکیت اراضی براین مبنا صادر خواهد شد ضمنا" باپیگیری بعمل آمده وموافقت وزیر محترم وقت راه وشهرسازی وسازمان ملی زمین ومسکن مقدمات تنظیم سند مالکیت فراهم شده است ، اطلاعات تکمیلی دراسرع وقت به استحضار کلیه اعضاء خواهد رسید .

   

                                                       

                                                                                     عضوهیأت مدیره ومدیرعامل

                                                                                         علی اصغرشفیعی خورشیدی


 سخن مدیر عامل:

 

 شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران در تاریخ 79/04/29 تحت شماره 164519 در اداره ثبت ،به ثبت رسیده و موضوع فعالیت شرکت،تهیه زمین و ساختن خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقدا" یا به اقساط به اعضاء بوده و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و خرید واحد های مسکونی و فروش آن به اعضاء نقدا" یا به اقساط میباشد.این شرکت پس از تشکیل با رعایت اساسنامه شرکت اقدام به خرید زمین در منطقه 4 شهرداری تهران واقع در اتوبان شهید بابائی نموده ،پس از خرید تملک و تصرف که بنا به عللی بعلت موانع قانونی و غیر قابل بهره برداری بودن زمین منطقه 4 ، تعاونی مسکن به اتفاق ده تعاونی دیگر که درآن منطقه زمین خریداری نموده بودند جهت سیاست گزاری ،شورای هماهنگی تشکیل گردیده است و در روزهای یکشنبه هر هفته جلسات مشترک تشکیل میشد و موانع موجود به استحضار ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت ا... آملی لاریجانی گزارش گردیده که معظم له راهبردهایی را تعیین ،سپس به شورا ابلاغ گردیده است.با پیگیری های بعمل آمده و گزارش موانع به مقام معظم رهبری ،فرماندهی کل قوا،فرمان تغییر زمین را با رعایت تأمین منافع اعضا صادر فرموده اند،مقامات مسئول و پیگیر در قضیه جلسات مشترکی را برگزار نموده اند که بطور معمول نمایندگان تعاونی در ان جلسات شرکت می کرده اند .حاصل جلسات مشترک موافقت بر واگذاری زمین در منطقه 22 تهران بعد از شهرک شهید باقری به تعاونی ها در قبال اراضی منطقه 4 تهران بوده است .به لطف خداوند وبا حمایت ریاست محترم قوه قضاییه ،و وزیر محترم وقت دادگستری جناب آقای سید مرتضی بختیاری و همراهی هیأت مدیره این تعاونی با شورای هماهنگی تعاونی های یازده گانه قوه قضاییه و شورای نگهبان ،زمین در منطقه 22 به متراژ 143060 متر مربع در اختیار تعاونی ها قرار گرفته است .هنگام توافق بین قوه قضاییه و شهرداری تهران ،پیش پروانه های ساختمانی به تعداد 5112 واحد با بنای هر واحد بطور میانگین 110 متر مربع و صدور مجوز خدمات عمومی از قبیل تجاری ،درمانی و بهداشتی،اموزشی،فضای ورزشی و فرهنگی مذهبی صادر و در اختیار تعاونی ها واین شرکت قرار گرفته است .پس از تملک زمین مقدمات تنظیم سند فراهم شده سپس اقدام به انتخاب مشاور برای طراحی فاز صفر،فاز یک و دو نموده ایم مشاور برای طراحی فاز صفر انتخاب و در حال انجام وظیفه میباشد و نسبت به طراحی فاز یک و دو پیگیری لازم بعمل امده است به محض حصول نتیجه قطعی به اطلاع اعضا خواهد رسید.شرکت تعاونی پس از تشکیل درگیر امور اداری و اجرائی در رابطه با موانع ایجاد شده،بوده است.پس از رفع مانع اقدام به صدور اطلاعیه جهت تکمیل پرونده عضویت و شناسایی اعضا گردیده است در جریان تکمیل پرونده ،کاشف بعمل امده ،بعضی از اعضاء بر خلاف قانون و اساسنامه سهم خود را به دیگری واگذار نموده اند ،لازم است بگوییم این واگذاری خلاف قانون بوده ،لیکن تدابیری اندیشه شد تا اینکه اعضاء و خریداران امتیاز شناسایی و بر حفظ حقوق انها تلاش شود و در این راستا اطلاعیه هایی از سوی هیات مدیره و از طریق این سایت که متعلق به شرکت تعاونی مسکن قضات و کارمندان دادگستری کل استان تهران بوده است،اطلاع رسانی خواهد شد ،هر گونه اطلاعیه واطلاع رسانی از سوی این سایت ابلاغ می شود  و معتبر خواهد بود .امیدواریم کلیه ی اعضاء و سهامداران غیر عضو به هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان منتخب خود اعتماد نموده همکاری لازم را بعمل اورده تا اینکه نتیجه عالی و مطلوب در اختیار اعضاء قرار گیرد.انشاء الله  خداوند جزای خیر خواهد داد.

 

 

                                                                                                                                                  عضوهیأت مدیره و مدیرعامل

                                                                                                                                             علی اصغر شفیعی خورشیدی

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 18:29  توسط نریمان   |